Vedtægter for den Selvejende institution ”Soldat for Danmark”

 

1. Hjemsted og formål

 

Stk. 1. Soldat for Danmark er en selvejende institution med hjemsted på Bornholm i Bornholms Regionskommune, stiftet 06/11 2015.

 

Stk. 2. Soldat for Danmarks primære formål er at skabe anerkendelse af nuværende og tidligere soldaters og veteraners indsats for Danmark.

 

Stk. 3. Soldat for Danmark skal være nationalt kraftcenter for anerkendelse, for nuværende og tidligere soldater og veteraner i Danmark, i relation til idræt, sport og kulturliv, jobskabelse og uddannelse samt oplevelser og events.

 

Stk. 4. Soldat for Danmark skal medvirke til at sætte fokus på de kompetencer og værdier man opnår ved at være soldat.

 

Stk. 5. Soldat for Danmark er en almennyttig nonprofit organisation, der har til hensigt på sigt at oprette støtteforeninger eller indgå samarbejde med eksisterende lokale og nationale soldaterforeninger, veteranforeninger samt veteranhjem i nuværende og tidligere garnisonsbyer i Danmark.

 

Stk. 6. Soldat for Danmark kan gennem datterselskaber gennemføre normale forretningsaktiviteter, hvis direkte sigte ikke er omfattet af ovennævnte formål. Dette forudsat, at datterselskabernes avance efter skat og renter, i væsentligt omfang anvendes til at understøtte sådanne aktiviteter, der er omfattet af §1 stk. 2 – 5.

 

2. Finansiering

 

Stk. 1. Soldat for Danmarks finansiering fremkommer gennem følgende områder:

 

  1. Afholdte events og aktiviteter
  2. Midler fra private og offentlige puljer
  3. Indtægter fra datterselskaber
  4. Indtægter fra eventuelle oprettede støtteforeninger
  5. Sponsorater

 

3. Bestyrelsen

 

Stk. 1. Bestyrelsen udpeges første gang af den stiftende gruppe, der består af nedenstående underskrivere.

 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer sidder varigt.

 

Stk. 3. Bestyrelsen udpeger og kan udpege nye medlemmer ved enstemmighed i bestyrelsen, dog således at et bestyrelsesmedlem, der udtræder ikke kan stemme ved valget om dennes afløser.

 

Stk. 4. Et medlem af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen, når alle bestyrelsens medlemmer anmoder herom eller efter eget valg.

 

Stk. 5. Bestyrelsen kan aldrig udgøre mere end 9 personer.

 

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

 

Stk. 7.  Bestyrelsen indkaldes per mail med en dagsorden, der skal være fremme 5 hverdage før et møde. Hvis to bestyrelsesmedlemmer ønsker et møde, skal dette også indkaldes med 5 hverdages frist.

 

Stk. 8. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

 

Stk. 9. Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 10. Bestyrelsen kan vælge at uddelegere den daglige ledelse eller dele deraf til en daglig leder/administrerende direktør.

 

Stk. 11. Bestyrelsen afholder mindst 6 møder årligt samt evt. 2 visions/temamøder, eller så ofte formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker det.

 

Stk. 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes også ved simpelt stemmeflertal.

 

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorar.

 

4. Regnskab.

 

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 2. Årsregnskabet udarbejdes hvert år inden 15/3

 

Stk. 3. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden d. 15/4, hvorefter det reviderede regnskab sendes til bestyrelsen.

 

5. Tegningsret.

 

Stk. 1. Soldat for Danmark tegnes af formanden og næstformanden eller formanden og to bestyrelsesmedlemmer.

Tegningsretten kan ikke delegeres.

 

Stk. 2. Ved køb, salg, pantsætning af fast ejendom samt bygningsudvidelse kræves 2/3 flertal i bestyrelsen, herunder formandens underskrift.

 

6. Vedtægtsændringer og opløsning.

 

Stk. 1. Til vedtagelse af forslag om ændring i nuværende vedtægter, kræves at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.

 

Stk. 2. Nedlæggelse af Soldat for Danmark kan alene vedtages på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med et kvalificeret flertal på 2/3.

 

Stk. 2.  Ophører den selvejende institution Soldat for Danmark afhændes organisationens aktiver og anvendes til soldatermæssige formål i Bornholms regionskommune, primært veteran formål.

 

 

Vedtaget d. 06/11 2015.